เครื่องมือ
 สัญลักษณ์
  • กลุ่มสูง (คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด อยุ่ใน 15 อันดับแรก)
  • กลุ่มปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด อยู่ในอันดับที่ 16 - 62)
  • กลุ่มต่ำ (คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด อยู่ในอันดับที่ 63 - 77)
 แผนภาพแสดง :